دوشنبه, 29 مرداد 1397
 
 
 
   
 
 

گردش عملیات مدیریت مالی

process

 
 

- تلفن معاونت : 32202006 -دورنگار: 32202006  -پست الکترونیکی: gzamani@birjand.ac.ir
- انتهای بلوار شهید آوینی – بلوار دانشگاه بیرجند – پردیس شوکت آباد - ساختمان مرکزی