دوشنبه, 29 مرداد 1397
 
 
 
   
 
 

همکاران امور مالی

همکاران مدیریت امور مالی

همکاران مدیریت امور مالی
alizade

معاون مدیر مالی

آقای محمدرضا علیزاده

داخلی : 170

مستقیم : 32202092

 yaghobzadeh

اداره دریافت و پرداخت

خانم یعقوب زاده

داخلی : 161

مستقیم : 32202092

 rakhshani

حسابدار

خانم رخشانی

داخلی : 167

مستقیم : 32202092

 khatami

طرح های عمرانی و حق التدریس

آقای کیارش حاتمی

داخلی : 166

مستقیم : 32202092

 mohamadi

حقوق اعضای هیأت علمی

خانم منصوره محمدی

داخلی : 162

مستقیم : 32202092

 khalesimoghadam

حقوق کارکنان

خانم خالصی مقدم

داخلی : 163

مستقیم : 32202092

 

تنظیم اسناد و حق التدریس

آقای سید علی اکبری

داخلی : 165

مستقیم : 32202092

 

واحد رایانه امور مالی

خانم کریم پور

داخلی : 161

مستقیم : 32202092

 zojaji

رسیدگی اسناد

آقای زجاجی

داخلی : 158

مستقیم : 32202092

 

رسیدگی اسناد

داخلی : 159

مستقیم : 32202092

طرحهای پژوهشی و بازنشستگان

آقای آشوری

داخلی : 150

مستقیم : 32202092

 musavi

 اداره اعتبارات

آقای موسوی

داخلی : 156

مستقیم : 32202092

 akrami

اداره اعتبارات

آقای اکرمی

داخلی : 155

مستقیم : 32202092

 dadi

امور بانکی

آقای دادی

داخلی : 167

مستقیم : 32202092

mirabbasi

مسئول دفتر مدیر مالی

خانم میرعباسی

داخلی : 169

مستقیم : 32202092

 

جمعداری و امین اموال

آقای نخعی شاه محمود

داخلی : 176

مستقیم : -

 
 

- تلفن معاونت : 32202006 -دورنگار: 32202006  -پست الکترونیکی: gzamani@birjand.ac.ir
- انتهای بلوار شهید آوینی – بلوار دانشگاه بیرجند – پردیس شوکت آباد - ساختمان مرکزی